Så ansöker ni om stöd

Ansökan sker i två steg

Denna programperiod innebär en del nya rutiner kring ansökningsförfarandet. Bland annat sker ansökan i två steg:
Grundläggande är att du har BankID och fullmakt för den organisation som ska vara stödsökande. Gå till www.jordbruksverket.se och välj Mina sidor. Där finns uppgifter och blanketter om hur du söker fullmakt. (Observera att denna dokumentation även ska sändas till Leaderkontoret).

När fullmakten är kopplad till personnummer för den som skriver ansökan, kan du gå vidare och logga in med BankID. Du får då frågan om du vill logga in personligen eller som företrädare för din organisation – där ska du alltså välja organisationen.

Väl inne i E-tjänsten väljer du ”E-tjänst inom mina sidor” och därefter ”Stöd inom lokalt ledd utveckling” och vidare till ”Ansökan steg 1”.

(Glöm inte att ”Spara” medan du är inne i e-tjänsten, är man inaktiv i några minuter så kan det hända att uppgifter försvinner.)

Steg 1
I steg 1 ska man bland annat ange vilken aktör som söker projektmedel, kontaktuppgifter samt en kortfattad beskrivning av projektidén.

Steg 2
Efter dialog med leaderkontoret är det dags att gå vidare och skriva en komplett ansökan. Även den fylls i via Jordbruksverkets e-tjänst. Ansökan kompletteras med budget, intyg på medfinansiering m.m. samt ev. frågor som är specifika för Leader Göteborgs Insjörike.

Ni måste även besvara frågor och uppge förväntade resultat som är kopplade till den lokala strategin för Göteborgs Insjörike. Den blanketten finner ni HÄR och den ska sändas in till leaderkontoret för att er ansökan ska anses vara komplett och handläggning kan påbörjas.

Beslut av ansökningar tas av styrelsen för Göteborgs Insjörike. Ansökningarna bedöms efter ett poängsystem. I bilaga 6 i vår utvecklingsstrategi beskrivs vårt system för granskning och urval mer i detalj.

Viktigt att tänka på!

 • Tänk på att ha en väl utarbetad och realistisk projektplan.
 • Projektmedel beviljas i relation till värdet av de insatser som projektet ämnar göra och i proportion till Göteborgs Insjörikets totala budget. Det är därför viktigt att ha en väl anpassad och rimlig budget.
 • Tänk på hur projektet skall fortsätta efter det att EU-finansieringen är slut.
 • Tänk på den lokala förankringen. Att idéerna kommer från dem som berörs och att allt arbete utgår utifrån lokala förutsättningar och lokala initiativ.
 • Tänk på Insjörikets horisontella mål (se sidan 12 i utvecklingsstrategin).
 • Tänk på att samverkan och samarbete med andra är viktigt.

 

Här är några av frågorna som ska besvaras i ansökan:

Frågor i ansökan steg 1

 • Vilken är målgruppen för projektet?
 • Vilket leaderområde söker ni stöd i? (Välj Göteborgs Insjörike)
 • Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?

Frågor i ansökan steg 2

Projektets syfte och vilket behov det finns av projektet.

 • Vad är syftet med projektet?
 • Vilket behov finns det av projektet?
 • Kommer projektet endast att vara till nytta för företag?

Kompetens och samarbete

 • Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
 • Vilka andra samarbetar projektet med?

Genomförande och aktiviteter

 • Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå?

Nytänkande och andras erfarenheter

 • Är projektet nytänkande och i så fall hur?
 • Känner ni till något liknande projekt?

Geografiskt område

 • Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?

Mål

 • Vilka mål ska ni ha uppnått vid projektets slut?
 • Vilka mål ska ni nå upp till på lång sikt?

Vad händer med resultatet?

 • Vem kan vara intresserad av projektet och resultatet utöver er själva?
 • Hur kommer ni att sprida projektets resultat?
 • Hur ska verksamheten ska leva vidare efter projektets slut?

Er vanliga verksamhet

 • Hur är projektet avgränsat från er vanliga verksamhet?

Andra sökta och beviljade stöd

 • Har du som sökande sökt eller beviljats andra stöd för utgifter som ni tar upp i denna ansökan?
 • Har er verksamhet fått statligt, kommunalt eller annat offentligt stöd till företag eller stöd för kompetensutveckling de tre senaste beskattningsåren?
 • Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker här?

Ideellt arbete och övriga ideella resurser

 • Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet?

Om ja, svara på följande frågor

 • Beskriv och beräkna det ideella arbetet.
 • Beskriv och beräkna de övriga ideella resurserna.

Indikatorer och uppföljningsuppgifter

 • Kommer projektet att leda till att nya företag skapas?

Om ja, ange uppskattat antal företag.

 • Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för kvinnor?
 • Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för män?

Beroende på vilken fond ert projekt ska söka finansiering av, kommer ert projekt att få vidare frågor. Vilket målområde ert projekt ligger inom får ni från leaderkontoret.