Kort om Göteborgs Insjörike

Leader Göteborgs Insjörike har ett allmännyttigt ändamål och ska genomföra lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Arbetet handlar om att finansiera utvecklingsprojekt som främjar utvecklingen av landsbygd och tätort i leaderområdet (Alingsås, Härryda, Lerum och Partille).

I vårt arbete med lokalt ledd utveckling arbetar vi med tre fonder: Jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, socialfonden och regionala utvecklingsfonden. Jordbruksverket är vår förvaltningsmyndighet.

Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – ”Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale” som betyder ”samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”.

Tre nyckelord för Leader är:

Partnerskap – offentlig sektor, näringsliv och ideell sektor samverka och har gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommit överens om prioriterade insatser.

Lokala initiativ – att arbeta med lokalt ledd utveckling och Leader som verktyg innebär att allt arbete utgår utifrån lokala förutsättningar och lokala initiativ. Det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

Nytänkande – insatserna man vill göra får gärna handla om nya lösningar, nya metoder, nya åtgärder som sammantaget ska ge nya möjligheter. Allt behöver inte vara nytt men det får gärna finnas inslag av nytänkande!

Våra stöd till projekt prioriteras utifrån vår utvecklingsstrategi.

Projekten inom Göteborgs Insjörike finansieras av de fyra berörda kommunerna Lerum, Partille, Alingsås och Härryda samt EU-kommissionen och den svenska staten.

Vi har tre stycken målområden i vår utvecklingsstrategi.

Här nedan ges några exempel som ni kan söka finansiering till.

Målområde 1
Förbättrad livskvalitet genom samverkan
Insatserna kan handla om t ex:
– tillgängliggörandet av naturen
– åtgärder som utvecklar och stärker kultur, fritid eller hälsa
– projekt som handlar om att få fler i arbete
– insatser för ett ökat företagande och entreprenörskap

Målområde 2
Hållbar landsbygdsutveckling
Insatserna kan handla om t ex:
– samverkan inom de gröna näringarna
– samverkan inom den gröna ekonomin
– kompetensutveckling inom hållbarhet
– samverkan stad och land

Målområde 3
Hållbar besöksnäring och ökat företagande
Insatserna kan handla om t ex:
– samverkan mellan aktörer som leder till fler besökspaket
– skapandet av fler besöksmål
– projekt som bidrar till nya kluster inom besöksnäringen
– nätverksbyggande

Vill du veta mera om vårt program? Vänligen läs vår utvecklingsstrategi där våra riktlinjer är beskrivna (speciellt då kapitel 7) eller kontakta leaderkontoret för mer information.