Kunskap, aktivitet, framåt! Kartläggning av arbetsförmåga (KAF)

Projektnamn: Kunskap, aktivitet, framåt! Kartläggning av arbetsförmåga (KAF)
Projektägare: Samordningsförbundet Insjöriket

Syfte: Samordningsförbundet Insjöriket vill tillsammans med Härryda och Alingsås kommun arbeta med att bryta utanförskap för individer som idag uppbär försörjningsstöd.

Syftet med projektet är att den enskilde skall få sina individuella förutsättningar prövade med adekvat stöd samt att offentlig och ideell sektor samverkar kring den enskildes behov.

Genom samarbetet mellan det offentliga och ideella kommer nya arenor att skapas som kommer att komma deltagare till nytta genom att deras kontaktnät vidgas.

Projektet avser att kartlägga individers enskilda förmåga, förutsättningar och vilja till arbete/studier. En kartläggning tydliggör vilka behov av stöd som föreligger och därigenom kan offentlig sektor och ideell sektor möta upp dessa behov på ett sätt så att den enskilde deltagaren kan fortsätta utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Genom detta kan utanförskap brytas och med rätt stöttning från offentlig och ideell sektor kan deltagare nå
målet sysselsättning, vilket kan vara både jobb och/eller studier.

Projektet möjliggör också för den ideella och offentliga sektorn att öka kunskapen om varandras förutsättningar, möjligheter och behov.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Melina Myrbäck på telefon 0702-62 84 72.