Kort om Göteborgs Insjörike

Jordglob

Leader Göteborgs Insjörike har ett allmännyttigt ändamål och ska genomföra lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.
Arbetet handlar om att finansiera utvecklingsprojekt som främjar utvecklingen av landsbygd och tätort i leaderområdet (Alingsås, Härryda, Lerum och Partille).

I vårt arbete med lokalt ledd utveckling arbetar vi med tre fonder: Jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, socialfonden och regionala utvecklingsfonden. Jordbruksverket är vår förvaltningsmyndighet.

Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – ”Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale” som betyder ”samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”.

Tre nyckelord för Leader är:

Partnerskap – offentlig sektor, näringsliv och ideell sektor samverka och har gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommit överens om prioriterade insatser.

Lokala initiativ – att arbeta med lokalt ledd utveckling och Leader som verktyg innebär att allt arbete utgår utifrån lokala förutsättningar och lokala initiativ. Det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

Nytänkande – insatserna man vill göra får gärna handla om nya lösningar, nya metoder, nya åtgärder som sammantaget ska ge nya möjligheter. Allt behöver inte vara nytt men det får gärna finnas inslag av nytänkande!

Våra stöd till projekt prioriteras utifrån vår utvecklingsstrategi.

Projekten inom Göteborgs Insjörike finansieras av de fyra berörda kommunerna Lerum, Partille, Alingsås och Härryda samt EU-kommissionen och den svenska staten.

Våra övergripande mål och insatsområden

 1. Förbättrad livskvalitet genom samverkan
  • Samverkan och nätverk mellan lokala aktörer
  • Åtgärder kring ökad sysselsättning och företagande
 1. Hållbar landsbygdsutveckling
  • Samverkan kring lokal produktion av produkter och tjänster
  • Kompetenshöjning inom hållbar produktion av produkter och tjänster
  • Marknadsföring av säljbara lokala produkter och tjänster
 1. Hållbar besöksnäring och ökat företagande
  • Identifiera och skapa långsiktigt hållbara besöksmål, utveckla befintliga
  • Skapa nya erbjudanden, kvalitetssäkra, tillgängliggöra och marknadsföra
  • Skapa långsiktigt hållbara nätverk

Vill du veta mera om vårt program? Vänligen läs vår utvecklingsstrategi där våra riktlinjer är beskrivna eller kontakta leaderkontoret för mer information.