Beviljade projekt

Beviljade projekt Leader Göteborgs Insjörike programperiod 2014–2020

Projektnamn: Nääs för Alla
Projektägare
: Nääs Konsthantverk

Syfte: Syftet är att etablera en återkommande körfestival på Nääs Slottsområde.

Under projekttiden skall man genomföra tre körfestivaler på området. Körer från både när och fjärran skall bjudas in till att uppträda under två dagar på olika platser på Nääs området.

Projektet vill även få liv i området under vintertid och därför vill man också etablera en utomhuskonstutställning, så kallad, Land Art, i Slottsparken.

Det långsiktiga målet med projektet är att öka antalet besökare till Nääs Slottsområde.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta projektledare Mats Jansson, Nääs Konsthantverk på telefon 0735-35 28 57


Projektnamn: Gårdssamverkan och mobilt musteri
Projektägare
: Studiefrämjandet

Syfte: Små företag på landsbygden blir ibland isolerade enheter. Projektet vill därför utarbeta och praktiskt testa en samarbetsmodell för smålantbrukare på landsbygden i Alingsås.

Projektet vill bl a skapa ett ”trygghetsnät och en arbetsgemenskap” för lantbrukarna. Deltagande lantbruk skall på olika sätt stötta varandra för att öka den ekonomiska lönsamheten. Det kan t ex röra sig om att hjälpa varandra med arbete som behöver göras på gårdarna.

Vidare vill man satsa på kompetenshöjning genom studieresor och föreläsningar.

Man kommer också att införskaffa ett mobilt musteri. Ett musteri som hyrs ut till den som vill kan också fungera som ett enkelt första steg till ny företagsamhet på landsbygden, där personer kan prova på att bedriva mustning åt andra.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta projektledare Karin Gustavsson, Studiefrämjandet på telefon 0735- 12 90 56


Projektnamn: Upplevelseområde Kvarnabo-Gräfsnäs
Projektägare
: Gräfsnäsparken

Syfte: Skapa nya produkter och samverkanslösningar genom att använda och utveckla befintliga resurser med temat kommunikation. Genom området finns fyra historiskt viktiga kommunikationsstråk, handelsvägen Lödöse-Skara (vandringsled), landsväg 190 ”Retrovägen”, järnvägen Anten-Gräfsnäs Järnväg (”Västgötabanan”) och sjövägen (ångbåt). Genom informations- och marknadsföringsinsatser kombinerat med boende i konceptet ”Hotällt” kommer paketering och säljbara produkter att erbjudas.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Erik Samuelsson, föreningen Gräfsnäsparken på telefon 0709- 65 09 80


Projektnamn: Annex till Mjörnbygdens Naturcentrum
Projektägare
: Mjörnbygdens Naturcentrum

Syfte: Föreningen Mjörnbygdens Naturcentrum har som långsiktigt mål att skapa ett Naturum i Nolhagaparken i Alingsås med tillhörande annex. Ett Naturum fungerar som en port till naturen. I ett Naturum får man veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format området.

Projektets grundidé är att sprida kunskap om naturen och information om hur den är tillgänglig. Huvudpunkten är den utställningsverksamhet som är tänkt på de olika annexen. Utställningarna kommer att spegla den natur som finns närmast annexet, ofta manifesterat i ett naturreservat.

Annexen syftar till att ge en stor publik möjlighet att informera sig om och skaffa sig kunskaper om naturen i bygden (Alingsås, Lerums, Partille och Härryda kommuner).

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Stefan Bydén, Mjörnbygdens Naturcentrum på telefon 0706-72 20 80


Projektnamn: Nolbygårds Matmarknad
Projektägare: Hus till Hus byggnadsvård & återbruk i Alingsås

Syfte: Syftet är att få fler människor att våga producera livsmedel för en lokal marknad genom att etablera en lättillgänglig marknadsplats på Nolby Gård utanför Alingsås.

Privatpersoner som vågar sälja en del av sitt överskott ska stimuleras till att våga starta företag för produktion. Fler människor får också tillgång till lokalproducerad mat och en direktkontakt med producenten. Fler kontakter mellan stadens konsumenter och människor som producerar på landsbygden kan öka förståelsen för producenternas villkor och möjligheter. Marknaden ska ha öppet varje lördag klockan 10–14 från och med veckan innan midsommar fram till slutet av september.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta projektledare Ylva Lundin på telefon 0709-45 33 33


Projektnamn: Rävlanda Trädgård
Projektägare
: Härryda kommun

Syfte: Syftet med Rävlanda trädgård är att skapa en trädgård och därmed en mötesplats för befintliga och nya kommuninvånare. En plats för umgänge och kunskapsinhämtning mellan generationer och olika kulturer samt en plats för odling, lek, vila och umgänge. På sikt är förhoppningen också att det skall bli ett attraktivt besöksmål även för personer utanför kommunen. Tanken är att trädgården kommer att utgöra ett välkomnande inslag för de boende och de kringliggande verksamheterna. Trädgården kommer att ligga i anslutning till en grundskola, planerad förskola, församlingshem och gruppboende samt i nära anslutning till Rävlanda kyrka, en föreningsgård och hembygdsgården.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Annika Gry, verksamhetschef inom folkhälsa, Härryda kommun, telefon 031-724 63 37


Projektnamn: Pärlor i Göteborgs Insjörike
Projektägare
: Leader Göteborgs Insjörike

Syfte: Projektet syftar till att lyfta fram besöksmål i de fyra kommunerna (Lerum, Alingsås, Partille och Härryda) som har med kultur, historia och natur att göra. Syftet är också att lyfta fram vandringsleder som finns i de fyra kommunerna. Detta skall synliggöras genom en illustrerad karta som även innehåller text som beskriver platserna och naturlederna.

Utöver detta så kommer varje objekt och naturled att få en informationsskylt som berättar om platsen. Projektet kommer även att ha en mobilanpassad hemsida.

Projektet syftar delvis också till att få igång aktiviteter och evenemang kring platserna och vandringslederna. Det kan röra sig om aktiviteter riktade till både privatpersoner och företag.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta projektledare Kristian Gade Andersen, telefon 0721-60 28 43


Projektnamn: Tillväxt Göteborgs Insjörike
Projektägare
: Härryda kommun

Syfte: Kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum och Partille vill tillsammans med företag och föreningsliv arbeta för att förbättra besöksnäringen i kommunernas gemensamma geografiska område.

Projektet vill bl a arbeta med kompetensutveckling, paketering och ett ökat nätverksbyggande. Projektet syftar framförallt till att stärka och utveckla aktörer inom besöksnäringen för att de bättre ska kunna möta framtidens besökare.

Fokus för projektet kommer att ligga på vissa turismområden. Exempelvis: ”Mat och dryck”, ”Natur”, ”Trädgård” samt ”Uppleva och Bo”, men dessa områden fastställs först efter en kartläggning i början av projekttiden. Målet är bl a att ta fram 10-12 besökspaket som ska vara ”Sverigemogna*” eller Nordenmogna*”.

* Sverige-Norden-Världenmogna paket är en vedertagen benämning som Turistrådet Västsverige använder sig av i sitt arbete med att paketera upplevelser och besöksmål. Det betyder helt enkelt att man som är aktör är förberedd att ta emot besökare på dessa olika nivåer eftersom det kräver olika typer av kunskap och information.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta projektledare Martina Johansson, på telefon 0707–67 68 55


Projektnamn: Östad Kyrkopark och Torins Trädgård
Projektägare: Stora Lundby Östad pastorat

Syfte: Genom att anlägga en trädgård, återskapa en park och bygga ett växthus vill man skapa en trygg och intressant mötesplats för både gamla och nya Sjöviksbor.

Dessutom vill man tillgängliggöra naturen genom t ex att pilgrimsleden – som går från parken till skolstigen – röjs upp, breddas, görs ljusare och förses med fler sittplatser.

Utöver detta vill man även skapa utkiksplatser och bygga vindskydd. Skyltar med natur och kulturinfo kommer att placeras ut på lämpliga ställen.

Projektet skall också arrangera aktiviteter på området i form av bl a föreläsningar och visningar av park och trädgård.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta projektledare Camilla Sundberg på telefon 0302-49 61 40


Projektnamn: Odling och gröna miljöer för hälsa 
Projektägare: Härryda kommun

Syfte: Projektet handlar om att skapa ett hållbart koncept kring trädgård och odling på äldreboenden och på daglig verksamhet inom funktionshinder. Förutom utomhusodling kommer projektet att undersöka och utvärdera system för odling och gröna miljöer inomhus för användning på äldreboenden.

Erfarenheterna från projektet kommer att sammanställas i en manual för hur odling kan ske inom vården och omsorgen. Manualen kommer bl a innehålla exempel på aktiviteter, ritningar och modeller för hur inom- och utomhusodlingar kan skapas, anläggas och skötas.

Projektet kommer att drivas som ett samarbete mellan en mängd olika aktörer, däribland Härryda kommun, Hvits trädgård, svenska demensföreningen samt Lerums kommun.

Utvärdering av hälsa och välmående hos de boende kommer att ske före och efter aktiviteterna.

För mer information om projektet så går det bra att kontakta Ingrid Grange, Planeringsledare, Härryda kommun på telefon 0766 – 49 42 82.